hlavicka
Domů

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Provozní řád Mateřídoušky


Mateřídouška je tu pro Vás. Aby byla i nadále krásným místem k setkávání, je třeba dodržovat společná pravidla, která napomáhají k dobré pohodě všech.
 

Základní ustanovení:

1) Mateřídouška slouží

 • k organizování programů pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s předškolními dětmi za účelem vzdělávání v oblasti ekovýchovy, zdravého životního stylu, tvoření, cvičení, her, tematických kruhů a dalších činností v rámci programového spektra
 • k pobytu dětí do 9 let v rámci rozličných kroužků
 • uskutečnění zájmové činnosti pro širokou veřejnost
 • k dalším aktivitám našeho klubu

Pravidla provozu

1) Provoz Mateřídoušky zajišťuje hlavní lektorka, jednotlivé programy vedou a zajisťují k tomu proškolené lektorky a lektoři. Klub Mateřídouška je zřizován Základním článkem Hnutí Brontosaurus Botič.

2) Každý pracovník Mateřídoušky má následující povinnosti:

 • přijít alespoň 15 min. před zahájením provozu, zjistit stav zařízení a čistotu prostor, připravit pomůcky adekvátní programu
 • podávat informace o chodu Mateřídoušky a plánovaných akcích
 • po ukončení programu zajistit běžný úklid, zhasnout, stáhnout topení
 • zaznamenat a zkontrolovat evidenci a platby účastníků

3) Každá/ý lektorka/lektor Materřídoušky je oprávněn/a:

 • nevpustit do M. osoby nemocné, nevhodně oblečené apod.
 • vykázat z M. osoby nevhodně se chovající či porušující provozní řád.

4) Povinnosti návštěvníků a účastníků programů nabízených Mateřídouškou

 • Během návštěvy Mateřídoušky a v rámci programů pro rodiče s dětmi rodič odpovídá za své dítě po celou dobu pobytu
 • Vstup do prostor Mateřídoušky je možný pouze v čistých přezůvkách
 • Svršky, obuv a kočárky si návštěvníci odkládají v šatně
 • Doprovod vede své děti k pořádku, použité věci po sobě uklízí
 • Návštěvníci si hlídají své věci a cennosti, M. za ně nepřebírá zodpovědnost
 • Rodiče dohlédnou na to, aby jejich děti konzumovaly svačinky a nápoje jen u stolků v místnosti herny, do Oázy se občerstvení nevnáší
 • Veškeré vybavení používají návštěvníci programů přiměřeně jejich účelu a vedou k tomu i své děti. V případě poškození zajistí úhradu či opravu.
 • Při vykonávaní hygieny dohlédnou rodiče na dodržení čistoty v prostorách záchodků a umyvadel. Omyjí nočníky po jejich použití.
 • V prostorách Mateřídoušky (i zahrádky) je zakázáno kouření a požívání alkoholu
 • Návštěvníci, kteří neakceptují provozní řád, mohou být z prostoru vykázáni
 • Při programech probíhajících na zahrádce se návštěvníci chovají ohleduplně, trhání květin, bylinek a plodů je dovoleno jen na popud či se souhlasem lektorek/ů.
 • Veškeré programy dodržují noční klid, od 22:00 do 7:00 hodin.
 • Při programech probíhajících na farmě Toulcova dvora u zvířat dbají pokynů k tomu vyškolených lektorek a lektorů.

5) Podmínky programů pro děti bez rodičů

 • Rodiče jsou povinni při přihlášení seznámit lektorku/a s důležitými informacemi o dítěti
 • Rodiče přivádí děti na program 10 minut před zahájením programu a vyzvedávají si jej v předem dohodnutou hodinu
 • Mateřídouška se zavazuje dodržet smluvenou náplň programu