hlavicka
Domů

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Regionální setkání M.R.K.E.V.

Regionální setkání M.R.K.E.V.

Regionální setkání pražských pedagogů ZŠ a SŠ se uskutečnilo 11. listopadu 2010 v MŠ a ZŠ Na Beránku v Praze 12.

Cílem setkání bylo představit učitelům veškerou existující nabídku podpory v oblasti environmentální výchovy ve školách v Praze a nabídnout jim vhodné metody její realizace.

Úvodní část setkání byla věnována panelové diskuzi na téma „Mýty a obecně oblíbené omyly v environmentální výchově". Panelisté byli Ing. Aleš Máchal (Lipka Brno), Mgr. Helena Nováčková (Sluňákov – CEA města Olomouce), Mgr. Petra Šimonová (Sdružení TEREZA) a Mgr. Petra Boháčková (ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9). Diskuzi vedl Mgr. Michal Medek (FF Masarykova univerzita).

Po společném bloku byly zahájeny praktické dílny, které si pedagogové zvolili dle svého zájmu a zaměření. Součástí dílen byly kromě teorie i ukázky aktivit a postupů práce ve výuce.

Místo konání konference, MŠ a ZŠ Na Beránku v Praze 12, též umožnilo účastníkům nahlédnout přímo do dění – v pauze mezi dopoledním a odpoledním blokem se zájemci mohli zúčastnit prohlídky školy nebo nakouknout do výuky v Montessori učebenách.

Pedagogové meli v průběhu setkání rovněž dostatek prostoru pro sdílení zkušeností ze své vlastní praxe.

Součástí akce byl rovněž veletrh organizací poskytující služby v oblasti environmentální výchovy a možnost nákupu metodických materiálů. K dispozici byly i materiály volně k rozebrání.

Na programu a organizačním zajištění setkání se spolupodílely Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí, ČSOP Koniklec a ZŠ a MŠ Na Beránku. Akce byla akreditována MŠMT.

Setkání se zúčastnilo 101 zájemců z 64 pražských škol.

Program setkání:
9:00 – 9:15 zahájení
9:15 – 10:15 panelová diskuse
10:30 – 12:00 dílny
12:00 – 14:00 oběd, veletrh, prohlídky
13:00 – 13:30 prohlídka školy
13:45 – 14:00 prohlídka Montessori učeben
14:00 – 15:30 dílny (opakování)

Téma panelové diskuse:

„Mýty /obecně oblíbené omyly/ v EV"
Každý z panelistů si připravil příspěvek zabývající se jedním z mnoha mýtů, se kterými se v EV často setkáváme. Po každém příspěvku proběhla krátká diskuze jak mezi panelisty tak i s účastníky. 
Moderoval Mgr. Michal Medek (FF Masarykova univerzita), panelisté: Ing. Aleš Máchal (Lipka Brno), Mgr. Helena Nováčková (Sluňákov – CEA města Olomouce), Mgr. Petra Šimonová (Sdružení TEREZA) a Mgr. Petra Boháčková (ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9).

Témata dílen:

1. Environmentální výchova v Montessori pedagogice (pro učitele 1. stupně)
Účastníci dílny měli možnost sledovat probíhající výuku ve třech učebnách II. - IV. ročníku ZŠ Na Beránku a dotazy konzultovat hned na místě s jednou z přítomných paní učitelek.
Lektorky dílny: Mgr. Miroslava Kellovská, Mgr. Jana Paletová a Karin Korčáková (MŠ a ZŠ Na Beránku)

2. Probouzení citlivého vztahu dětí k přírodě - ukázky aktivit a přístupů v terénu (pro učitele 1. stupně)
V dílně si účastníci vyzkoušeli konkrétní hry a aktivity, které jim pomohou zaměřit se u žáků na vnímání přírody, jejich prožitky a práci s nimi. Diskutovalo se o možnostech jak rozvíjet vztah k přírodě v různých předmětech. Společně si vyměňovali zkušenosti, jaké postupy se při práci s žáky 1. stupně osvědčují.
Lektorka dílny: Naďa Kratochvílová (Sdružení TEREZA)

3. Co je to projekt/projektová výuka v EV, příklady úspěšných školních projektů (pro učitele 2. stupně a SŠ)
V úvodu dílny se účastníci seznámili s pojmy projektová výuka, projektový den a integrovaná tematická výuka. Lektorky představily několik příkladů projektů environmentální výchovy realizovaných podle pravidel projektového vyučování. Diskutovalo se nad problémy, které se nejčastěji vyskytují při realizaci projektů ve škole. K dispozici byly materiály k projektovému vyučování a příklady dobré praxe.
Lektoři dílny: Jana Kindlmannová (Sdružení TEREZA), Helena Nováčková (Sluňákov – CEA města Olomouce)

4. Rozvíjení badatelských dovedností v EV (pro učitele 2. stupně a SŠ)
Účastníci si vyzkoušeli aktivity, které jim umožní vést žáky k rozvíjení badatelských dovedností a zároveň se s nimi věnovat environmentálním tématům. Lektoři představili různé postupy, které se používají v tzv. badatelsky orientovaném vyučování (IBSE – Inquirybased Science Education). Tento přístup podporuje zvídavé otázky žáků a umožňuje jim hledat na ně odpovědi prostřednictvím vlastních pokusů, pozorování, simulací. Pedagogové se např. dozvěděli proč je důležité kriticky pracovat s různými zdroji informací, jak by si žáci měli zkusit naplánovat a provést pokus, proč je důležité, aby se naučili interpretovat výsledky pokusu a prezentovat je.
Lektoři dílny: Barbora Semeráková (Sdružení TEREZA), Michal Medek (FF Masarykova univerzita)

5. Mimoškolní aktivity v rámci povinně volitelného předmětu Ekologickoestetický seminář (pro učitele 2. stupně a SŠ)
Učitel a lektor v jedné osobě představil účastníkům řadu aktivit a možnosti jejich začlenění do výuky povinně volitelného předmětu, aby pedagogové uměli upoutat pozornost dětí a zároveň rozvíjeli jejich environmentální cítění. Zkušenosti vycházely z vlastní praxe lektora získané při výuce Ekologickoestetického semináře v ZŠ Na Beránku. Dílna byla doplněna fotodokumentací a náměty k návštěvám vhodných institucí.
Lektor dílny: Mgr. Ivan Štěpka (MŠ a ZŠ Na Beránku)

6. Řešení problémů při realizaci EV na škole - sdílení zkušeností na základě příkladů dobré praxe (pro učitele všech stupňů škol)
Dílna se zaměřila na hledání řešení konkrétních problémů při realizaci EV na škole. Zároveň účastníkům představila několik příkladů dobré praxe – ukázek ze škol, kde se podařilo některé problémy vyřešit.
Moderátoři dílny: Petra Šimonová (Sdružení TEREZA), Aleš Máchal (Lipka Brno)

Související stránky:

Tuto aktivitu podporují