Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Od 1.11.2020 je přírodní areál Toulcova dvora otevřen v čase 10.00 - 16.00
Nabídka

Provozní řád

Provozní řád Mateřídoušky
 
Rodinné centrum Mateřídouška je tu pro Vás. Aby byla Mateřídouška i nadále krásným místem k setkávání, je třeba dodržovat společná pravidla, která napomáhají k dobré pohodě všech.

Základní ustanovení:
Rodinné centrum Mateřídouška slouží:

- k organizování programů pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s předškolními dětmi za účelem vzdělávání v oblasti ekovýchovy, zdravého životního stylu, tvoření, cvičení, her, tematických kruhů a dalších činností v rámci programového spektra
- k pobytu dětí do 12 let v rámci rozličných kroužků, příměstských táborů
- uskutečnění zájmové činnosti pro širokou veřejnost
- k dalším aktivitám centra
 
Pravidla provozu
1) Provoz Mateřídoušky zajišťuje koordinátorka, jednotlivé programy vedou a zajišťují k tomu proškolené lektorky a lektoři. Zřizovatelem RC Mateřídouška je Botič o.p.s.

Vzhledem k tomu, že lektorkami jsou maminky s dětmi, vyhrazujeme si právo na změnu programu.

2) Každý pracovník Mateřídoušky má následující povinnosti:

- přijít alespoň 15 min. před zahájením provozu, zjistit stav zařízení a čistotu prostor, připravit pomůcky adekvátní programu
- podávat informace o chodu Mateřídoušky a plánovaných akcích
- po ukončení programu zajistit běžný úklid, zhasnout, stáhnout topení
- zaznamenat a zkontrolovat evidenci a platby účastníků.

3) Každá/ý lektorka/lektor Mateřídoušky je oprávněn/a:

- nevpustit do Mateřídoušky osoby nemocné, nevhodně oblečené apod.
- vykázat z Mateřídoušky osoby nevhodně se chovající či porušující provozní řád.

4) Povinnosti účastníků všech programů pro rodiče a děti

- během návštěvy Mateřídoušky a v rámci programů pro rodiče s dětmi rodič odpovídá za své dítě po celou dobu pobytu
- vstup do prostor Mateřídoušky je možný pouze v čistých přezůvkách
-  svršky, obuv a kočárky si návštěvníci odkládají v šatně
- doprovod vede své děti k pořádku, použité věci po sobě uklízí
- návštěvníci si hlídají své věci a cennosti, Mateřídouška za ně nepřebírá zodpovědnost
- rodiče dohlédnou na to, aby jejich děti konzumovaly svačinky a nápoje jen u stolků v místnosti herny, do Oázy se občerstvení nevnáší
- veškeré vybavení používají návštěvníci programů přiměřeně jejich účelu a vedou k tomu i své děti. V případě poškození zajistí úhradu či opravu
- při vykonávaní hygieny dohlédnou rodiče na dodržení čistoty v prostorách záchodků a umyvadel, omyjí nočníky po jejich použití
- v prostorách Mateřídoušky (i zahrádky) je zakázáno kouření a požívání alkoholu
- návštěvníci, kteří neakceptují provozní řád, mohou být z prostoru vykázáni
- při programech/pronájmech probíhajících na zahrádce se návštěvníci chovají ohleduplně, trhání květin, bylinek a plodů je dovoleno pouze se souhlasem lektorek/ů. Do zahrádky se nevnáší žádné skleněné nádobí
- veškeré programy dodržují noční klid, od 22:00 do 7:00 hodin
- při programech probíhajících na farmě Toulcova dvora u zvířat dbají pokynů k tomu vyškolených lektorek a lektorů

5) Permanentky (programy pro rodiče a děti):

Do doby platnosti permanentky se nezapočítává doba, kdy je klub uzavřen, či neběží program, na který je vypsaná permanentka. (např. vánoční prázdniny, prázdniny v létě). Permanentky, které takto přesáhnou svou dobu platnosti, jsou automaticky prodlouženy o dobu, kdy nebyla možnost vstupy vyčerpat.
Ve výjimečných případech (dlouhodobější onemocnění, min. 4 týdny za sebou jdoucí) lze platnost permanentky prodloužit (po předložení lékařského potvrzení, není nutné, aby lékař byl přímo pediatr).
Pokud nestihnete do termínu porodu vyčerpat těhotenskou permanentku, můžete ji uplatnit na mateřských programech do 1/2 roku po porodu. Nutné je domluvit se s lektorkou.

6) Podmínky programů pro děti bez rodičů

- rodiče jsou povinni při přihlášení seznámit lektorku/a s důležitými informacemi o dítěti
- rodiče přivádí děti na program 10 minut před zahájením programu a vyzvedávají si jej v předem dohodnutou hodinu
- Mateřídouška se zavazuje dodržet smluvenou náplň programu.
- při pozdějším přihlášení do kroužku se cena odpočítává s ohledem na počet lekcí/hodin.Při dlouhodobé nemoci dítěte je možné podat žádost o vrácení peněz a to za těchto podmínek: Poměrná část může být na základě rozhodnutí hlavní lektorky vrácena pouze v případě dlouhodobě trvající nemoci (min. 4 týdny za sebou jdoucí), pokud bude dítě řádně omluveno a doloží lékařské potvrzení. V jiném případě není možné částku vracet.
- při zrušení hodiny lektorkou je stanovená náhrada ve formě jiného termínu či na další domluvě
- je v zájmu dítěte, aby rodič uvedl na přihlášku pravdivé a případné doplňující informace, které pak pomůžou lektorce lépe pracovat, či vycházet vstříc potřebám dítěte. Děkujeme :)
- kroužky se otevírají pro minimální počet 3 a maximálně 15 dětí.

7) Příměstské tábory mají vlastní pravidla provozu. Jsou uváděny vždy u jednotlivých akcí.

8) Předškolička a kroužky mají zvláštní pravidla, uvedené v přihlášce.